ARTIKEL 1 – SYFTE

Företaget TeslaPimp, ett aktiebolag med ett kapital på 100 euro, registrerat i Strasbourgs handels- och företagsregister under nummer RCS 913 190 955 med säte på:

8 place du Marché Neuf, 67000 strasbourg, FRANKRIKE

Vems handelsnamn är: TeslaPimp

Nedan kallad ” säljaren “,

Å ena sidan,

Och den fysiska eller juridiska personen, som har kapacitet att ingå avtal, som vill göra ett köp av en eller flera artiklar, marknadsförs på webbplatsen som är tillgänglig från URL-adressen https://teslapimp.com/.

Dessutom

Nedan kallad ” Kunden “.

Nedan tillsammans kallade “parterna ” eller var för sig ”  parten “.

I enlighet med bestämmelserna i artikel L 113-3 i konsumentkoden uppmärksammas kunden på dessa allmänna försäljningsvillkor vid beställningen. Varje beställning innebär fullständigt godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor som är fullt verkställbara mot kunden.

Dessa GTC är tillgängliga när som helst på webbplatsen för företaget TESLAPIMP på följande adress: https://www.teslapimp.com/terms-of-service/.

Dessa allmänna försäljningsvillkor (GTC) beskriver villkoren för distansförsäljning av produkter, som utförs via företagets TeslaPimp-webbplats, och definierar parternas skyldigheter och rättigheter i detta avseende. De är en integrerad del av avtalet mellan kunden och säljaren.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att publicera en ny version på sin webbplats. De allmänna villkoren som gäller för kundens köp är de som gäller på betalningsdatumet (eller den första betalningen vid flera betalningar) av beställningen. Ändringar av GTC är verkställbara mot användare av webbplatsen från den tidpunkt då de läggs online och kan inte gälla transaktioner som ingåtts tidigare.

ARTIKEL 2 –  PRODUKTERNAS EGENSKAPER

De produkter som säljs av TESLAPIMP är de som anges på webbplatsen   https://www.teslapimp.com/ på dagen för dess samråd med kunden.

Varje produkt är föremål för en exakt beskrivning, så att kunden kan känna till de viktigaste egenskaperna, inklusive fotografering, pris, dimensioner, produktkapacitet och tillgängliga färger.

Valet och köpet av en produkt är kundens eget ansvar. Kunden är skyldig att hänvisa till beskrivningen av varje produkt för att känna till egenskaperna, de väsentliga särdragen och leveranstiderna.

Fotografierna och grafiken av produkterna på webbplatsen är inte avtalsenliga och kan innehålla minimala skillnader mellan produkten och illustrationen, beroende på färgupplösningen på kundens datorskärm.

TESLAPIMP åtar sig att leverera produkter som uppfyller lagar och regler om säkerhet och hälsa.

I enlighet med artikel L112-1 i konsumentkoden informeras konsumenten genom märkning, märkning, visning eller annan lämplig process om priserna och de särskilda villkoren för försäljningen innan försäljningsavtalet ingås.

I vilket fall som helst anges det totala beloppet som kunden är skyldig på orderbekräftelsesidan. Försäljningspriset för produkten är det som gäller på beställningsdagen, den här inkluderar inte de fraktkostnader som faktureras dessutom. Dessa eventuella kostnader anges för kunden under försäljningsprocessen och i vilket fall som helst vid tidpunkten för bekräftelsen av beställningen.

ARTIKEL 3 – INGÅENDE AV ONLINEAVTALET

Kunden kan beställa på hemsidan   https://www.teslapimp.com/ som utförs vid beställning.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 1127-1 i civillagen måste kunden följa en rad steg för att ingå avtalet elektroniskt för att kunna göra sin beställning.

Således kommer kunden att ha information om produktens väsentliga egenskaper, valet av produkten och vid behov dess alternativ.

Han kommer att ange sina väsentliga kontaktuppgifter (identifiering, e-post, adress …); och kommer att acceptera dessa allmänna försäljningsvillkor genom att kryssa i rutan som tillhandahålls för detta ändamål.

Innan du fortsätter med bekräftelsen har kunden möjlighet att identifiera eventuella fel som gjorts i datainmatningen och korrigera dem eller att avbryta sin beställning.  Det är hans ansvar att verifiera beställningens noggrannhet och att rapportera och / eller omedelbart åtgärda eventuella fel.

Bekräftelsen av beställningen av kunden kommer att innebära registrering av säljaren.  Därefter följs instruktionerna för betalning och betalning av produkterna. Alla beställningar kommer endast att beaktas efter godkännande av betalningen.

Efter dessa steg skickas kunden via e-postbekräftelse på att beställningen har beaktats av säljaren, som dock endast kommer att valideras och behandlas med förbehåll för den relaterade betalningen.

När beställningen har bekräftats och godkänts av säljaren, under de villkor som beskrivs ovan, är den inte ändringsbar eller uppsägningsbar, förutom vid utövande av ångerrätten eller force majeure.

I avsaknad av bekräftelse av beställningen från säljaren befrias var och en av parterna från sina skyldigheter. Kundens bankkonto debiteras inte. Om beställningen avser flera produkter bildas inte endast försäljning av produkter vars beställning inte har accepterats av säljaren.

Om bekräftelsen inte mottas måste kunden kontrollera skräpposten och hans e-postadress.

Det språk som föreslås för ingående av kontraktet är det franska språket.

Säljaren åtar sig att hedra mottagna order inom gränserna för tillgängliga lager.

I avsaknad av tillgänglighet av artikeln kommer kunden att informeras så snart som möjligt och kommer att ha möjlighet att avbryta sin beställning och återbetalas, men det anges dock att för varje annullering av en artikel som är specifik för ett fordon och / eller beställd förväntas en minskning.

I händelse av definitiv lagerbrist kan TESLAPIMP antingen annullera beställningen och återbetala kunden de belopp han har betalat, eller ersätta den otillgängliga artikeln med en annan, med liknande egenskaper och likvärdig eller överlägsen kvalitet, till ett pris som är lika med eller lägre.

Säljaren förbehåller sig rätten att vägra en kunds beställning, till exempel för en onormal begäran, gjord i ond tro eller av någon legitim anledning, till exempel avsaknad av fullständig eller delvis betalning av en tidigare beställning eller med vilken en betalningstvist skulle pågå.

De professionella och kommersiella regler som budgivaren avser att underkasta sig finns tillgängliga i avsnittet “GTC” i dessa GTC, tillgängliga på säljarens webbplats på följande adress: https://www.teslapimp.com/terms-of-service/.

Arkivering av kommunikationer, order, detaljer i ordern samt fakturor utförs på ett tillförlitligt och varaktigt medium för att utgöra en trogen och hållbar kopia i enlighet med bestämmelserna i artikel 1360 i civillagen. Denna information kan läggas fram som bevis på kontraktet.

ARTIKEL 4 – PRISER

Produkterna levereras till de priser som fritt fastställs av säljaren som visas på produktbeskrivningsbladet.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst. De beställda produkterna faktureras enligt de priser som gäller vid tidpunkten för registreringen av beställningen, beroende på tillgängligheten av produkterna.

Priserna som anges på produktbladen uttrycks i euro och inkluderar alla skatter, exklusive leveranskostnader, som är kundens ansvar.

Det totala priset som anges i orderbekräftelsen inkluderar produkternas pris, hanteringskostnader och fraktkostnader (exklusive eventuella tullavgifter för leverans utanför Frankrike). En faktura upprättas av säljaren och ges till kunden vid leverans av de beställda produkterna.

Varje ändring av den tillämpliga lagstadgade mervärdesskattesatsen kommer automatiskt att återspeglas i priserna på varorna på det datum som föreskrivs i genomförandeförordningen.

Alla priser är föremål för uppenbara typografiska fel.
Priserna på produkterna för DOM-TOM, Schweiz och andra länder utanför EU anges exklusive skatter.

Beställningar som görs på webbplatsen https://www.teslapimp.com, avsedda för utanför Frankrike är skattefria och kommer att bli föremål för skatter och tullar. Kunden är skyldig att informera sig om eventuella tullar och eventuella kostnader som gäller för hans situation vid en beställning. Dessa tullar och kostnader är kundens eget ansvar.

ARTIKEL 5 – BETALNINGSVILLKOR

Full betalning måste göras vid beställning. De utbetalda beloppen kan aldrig betraktas som insättningar eller insättningar.

Betalningen av beställningen görs:

– Med kreditkort

Kunden kommer att ange numret på framsidan av sitt kort, utgångsdatumet för sitt kort, kryptogrammet på baksidan av sitt kort (de 3 sista siffrorna) och kortinnehavarens namn. Kundens meddelande om sitt kreditkortsnummer är ett tillstånd för företaget TESLAPIMP att debitera sitt konto för beloppet av de beställda artiklarna. Transaktioner gjorda på webbplatsen   https://www.teslapimp.com skyddas av det universella SSL-krypteringssystemet (Secure Socket Layer). Kundens bankuppgifter är endast kända för bankinstitutet i samarbete med TeslaPimp och passerar inte genom webbplatsens webbserver: https://www.teslapimp.com.

Betalning med kreditkort är oåterkallelig, utom vid bedräglig användning av kortet. I detta fall kan kunden begära annullering av betalningen och återbetalning av motsvarande belopp.

– Via banköverföring.

Det är först vid mottagandet av överföringen som beställningen kommer att vara slutgiltig och behandlas av säljaren. Tidsfristen för mottagande av betalning är 4 till 5 dagar beroende på bankerna.

 

Enligt lag nr 78-17 Informatique et Libertés av den 6 januari 1978 har kunden rätt till tillgång, rättelse och motstånd när som helst på alla sina personuppgifter genom att formulera en skriftlig begäran till företaget FIA NET SA – Service Informatique et Libertés – Processing n ° 773061 och n ° 1080905 – 15, rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIS.

ARTIKEL 6 – LEVERANSVILLKOR

  1. a)    Leveransmetoder

Kunden informeras och accepterar att säljaren kan överlåta leveransverksamheten till tredje part efter eget val.

De beställda produkterna skickas till den leveransadress som kunden anger vid beställningen, förutsatt att den ingår i de auktoriserade leveransområdena, som anges i försäljningserbjudandet. För korrekt slutförande av beställningen åtar sig kunden att tillhandahålla sina sanningsenliga identifieringselement.

Informationen som kunden tillhandahåller vid beställningen binder den senare: i händelse av fel i formuleringen av mottagarens uppgifter kan säljaren inte hållas ansvarig för omöjligheten att leverera produkten, inte heller fel eller förseningar i leveransen och omleveranskostnader.

I händelse av att en felaktig adress anges till oss och om vi måste fortsätta med återsändningen av beställningen till en ny adress, kommer kostnaden för omleverans att bäras av kunden, faktureras och förfalla före omleveransen.

  1. b)    Leveranstider

TESLAPIMP åtar sig att göra sitt bästa för att leverera produkterna inom den period som anges på webbplatsen från mottagandet av betalningen ; det anges att denna tidsfrist meddelas som en indikation.

Om produkterna inte har levererats inom åtta (8) dagar efter det preliminära leveransdatumet, av någon annan anledning än force majeure eller kundens faktum, kan försäljningen avbrytas på skriftlig begäran av kunden enligt villkoren i artiklarna L.216-2 och följande i konsumentkoden.

De belopp som betalats av kunden kommer då att returneras till honom senast fjorton (14) dagar efter uppsägning av avtalet, exklusive eventuell ersättning eller innehållande.

Oavsett datum för överföring av äganderätten till produkterna kommer överföringen av riskerna för förlust och försämring i samband därmed endast att realiseras vid den tidpunkt då kunden tar produkterna i fysisk besittning. Produkterna transporteras därför på säljarens risk och risk.

Vid leverans ålägger säljaren kunden att registrera skicket på den levererade produkten innan han undertecknar bekräftelsen på mottagandet av paketet. Om han finner avvikelser måste han vägra leverans av produkten eller utfärda handskrivna, exakta och daterade reservationer. Om mottagaren saknas under leveransen måste produkten hämtas på adressen och enligt de metoder som anges av transportören.

Om du inte ångrar dig inom de tidsfrister som fastställts av transportören kommer produkterna att returneras till följande adress:

TESLAPIMP
9 Place Broglie 67000 Strasbourg, FRANKRIKE

I det särskilda fallet med returer av outlösta paket, felaktig adress och NPAI skickar TESLAPIMP ett e-postmeddelande till kunden vid retur av paket.

Utan svar från kunden kommer paketet att betraktas som TESLAPIMPs egendom inom 2 (två) månader efter retur av paketet.

  1. c) Förlorat eller skadat  paket:

Vid leverans av ett paket som är uppenbart och synligt skadat är det upp till kunden att vägra det för att kunna njuta av den garanti som transportören erbjuder. Kunden måste också informera säljaren inom 72 timmar, så att ett nytt paket förbereds för honom och sedan skickas vid mottagandet av det skadade paketet i retur.

På samma sätt måste kunden vägra ofullständigt paket eller med skadade föremål exklusive delleverans (indikeras via e-post). Enligt artikel L133-3 i handelslagen upphör nämligen mottagandet av de transporterade föremålen att väcka talan mot transportören för skada eller partiell förlust om mottagaren inom tre dagar, med undantag för helgdagar, efter mottagandet inte har underrättat transportören om sin motiverade protest genom rekommenderat brev. Underlåtenhet att fortsätta med denna formalitet kan kunden inte kompenseras.

Vid leverans måste skador, förlust av innehåll vara föremål för skriftliga, exakta, fullständiga, daterade och undertecknade reservationer från mottagarens sida.

När ett paket deklareras levererat av transportören (underskrift på transportörens kvitto) och denna leverans bekräftas av brevbäraren (edsvuren agent) kan inget krav på utebliven mottagning beaktas av TESLAPIMP.

Det är upp till kunden att lämna in ett klagomål mot undertecknaren av transportörens kvitto till gendarmeriet för att kunna begära en motundersökning med transportören genom att i detta fall tillhandahålla en kopia av klagomålet samt en förklaring om mottagarens ära av leveransen (vilket måste överensstämma med det som anges i beställningen). Det är resultatet av denna motundersökning av transportören och gendarmeriet som kommer att besluta om fortsättningen av ärendet.

När ditt paket skickas kommer webbplatsen www.teslapimp.com/ skickar spårningsnumret för din beställning, det är upp till kunden som tar emot detta e-postmeddelande att spåra sitt paket och att informera TESLAPIMP om eventuella leveransavvikelser inom 72 timmar efter att omnämnandet “paket levererat” visas på transportörens webbplats. Efter denna period kan inget krav beaktas.

TESLAPIMP påminner om att artikel 441-7 i strafflagen föreskriver att det är straffbart med ett års fängelse och böter på 15 000 euro det faktum :

  • Att utfärda ett intyg eller intyg som anger väsentligt felaktiga fakta ;
  • Att förfalska ett intyg eller certifikat som ursprungligen är uppriktigt ;
  • Användning av ett felaktigt eller förfalskat intyg eller intyg.

Straffet skärps till tre års fängelse och böter på 45 000 euro om brottet begås i syfte att skada statskassan eller andras tillgångar.

ARTIKEL 7 – ÅNGERRÄTT

I enlighet med gällande lagbestämmelser har kunden rätt att dra sig tillbaka inom fjorton (14) dagar från dagen för mottagandet av sin beställning utan att behöva motivera skäl eller betala en straffavgift för utbyte eller återbetalning förutsatt att produkterna returneras i originalförpackningen och i perfekt skick.

För att denna ångerfrist ska respekteras måste kunden skicka sitt meddelande om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen.

Returer måste göras i sitt ursprungliga skick och kompletta (förpackning, tillbehör, instruktioner …) så att de kan sättas tillbaka på marknaden i nytt skick, tillsammans med inköpsfakturan.

Ångerrätten kan utövas genom att kontakta Bolaget på följande sätt, via e-post på följande adress   contact@teslapimp.com och genom att fylla i följande  formulär: https://teslapimp.com/refund_returns/. Eventuell retur som görs utan vårt föregående samtycke kommer att vägras.

Föremål som returneras ofullständiga, skadade, skadade eller smutsiga kommer inte att tas tillbaka.

Vid återkallelse förblir kostnaderna för leverans av de returnerade produkterna kundens ansvar. Vid mottagandet av produkterna i gengäld görs återbetalningen med hjälp av det betalningsmedel som kunden använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte kunden och säljaren uttryckligen kommer överens om ett annat sätt; i vilket fall som helst kommer denna återbetalning inte att medföra några kostnader för kunden, exklusive produkten på beställning.

Produkterna måste returneras utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar efter meddelandet om beslutet om återkallande, till följande  adress:

TESLAPIMP
9 Place Broglie 67000 Strasbourg, FRANKRIKE

Kunden kommer inte att kunna utnyttja ovannämnda garanti i följande fall:

– Beställning och försäljning av varor som görs enligt konsumentens specifikationer eller tydligt personliga, såsom fordonsspecifika produkter (filtrering, fälg …)

– Tävlingsartiklar och elektronisk utrustning.

– Smörjmedel, ampuller och aerosoler.

– Produkter vars förpackning har skadats kommer att få en minskning av produktens värde och en kreditnota kommer att upprättas.

 

Köparen kan ange sin vilja att avbryta sin beställning via e-post innan han skickar den.

Ångerrätten kan utövas genom att kontakta Bolaget på följande sätt, via e-post på följande adress   contact@teslapimp.com och genom att fylla i följande  formulär: https://teslapimp.com/refund_returns/.

Säljaren är skyldig att återbetala hela orderbeloppet utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då den informeras om kundens beslut att ångra.

 

ARTIKEL 8 – GARANTIER

De produkter som levereras av säljaren gynnas automatiskt och utan ytterligare betalning, oberoende av ångerrätten, i enlighet med lagbestämmelserna :

– Garantin för överensstämmelse, för produkter som uppenbarligen är defekta, skadade eller skadade eller inte motsvarar beställningen ;

– Den lagliga garantin mot dolda defekter till följd av material-, design- eller tillverkningsfel som påverkar de levererade produkterna och gör dem olämpliga för användning, under de förhållanden och enligt de villkor som anges nedan.

Som en del av den lagliga garantin för överensstämmelse har kunden en period på ett år från leveransen av varan att agera mot säljaren. Kunden kan välja mellan reparation eller utbyte av den beställda produkten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L 217-9 i konsumentkoden.

Kunden kan besluta att genomföra garantin mot dolda fel i enlighet med artikel 1641 i civillagen; i detta fall kan han välja mellan annullering av försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen .

För att hävda sina rättigheter måste kunden informera säljaren om produkternas bristande överensstämmelse eller upptäckten av dolda fel inom de ovan  angivna tidsfristerna genom ett skriftligt klagomål till följande adress:

TESLAPIMP
9 Place Broglie 67000 Strasbourg, FRANKRIKE

*Garantin varierar beroende på tillverkare, för mer information kontakta våra tekniker.

För genomförandet av garantin måste kunden returnera produkten i originalförpackningen och i staten, med alla medföljande dokument, på egen bekostnad till följande adress och bifoga fakturans original:

TESLAPIMP
9 Place Broglie 67000 Strasbourg, FRANKRIKE

Vid mottagandet av den icke-överensstämmande produkten kommer säljaren att återbetala priset på produkten till kunden av alla betalda belopp, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då den informeras om kundens beslut att dra sig tillbaka; det anges att säljaren har rätt att skjuta upp återbetalningen tills produkterna har återhämtats eller tills konsumenten har tillhandahållit bevis på leverans av dessa varor, det valda datumet är det första av dessa fakta.

Säljaren kan också, i stället för ovannämnda återbetalning, på egen bekostnad returnera den produkt som ursprungligen beställts av en identisk produkt.

Säljaren kan inte hållas ansvarig i följande  fall:

– Bristande överensstämmelse med lagstiftningen i det land där produkterna levereras, vilket det är upp till kunden att verifiera,

– Vid missbruk, användning för professionella ändamål, vårdslöshet eller brist på underhåll från kundens sida, som vid normalt slitage på produkten, olycka eller force majeure.

 

ARTIKEL 9 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla delar av webbplatsen   https://www.teslapimp.com/ är och förblir säljarens immateriella och exklusiva egendom. Ingen har rätt att reproducera, utnyttja eller använda för något som helst, på något medium, ens delvis, delar av webbplatsen https://www.teslapimp.com/, visuellt eller text.

Alla texter, kommentarer, bilder och fotografier av produkter som återges på webbplatsen https://www.teslapimp.com/, är TESLAPIMPs exklusiva egendom och omfattas av upphovsrättsligt skydd.

All reproduktion, även automatiserad av produkternas presentationssidor eller andra sidor på webbplatsen, för kommersiella ändamål är förbjuden.

I enlighet med bestämmelserna i immaterialrättslagen är således endast användning av texter, kommentarer och bilder för privat bruk tillåtet.
All annan användning utgör förfalskning. TESLAPIMP förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att garantera sina rättigheter mot alla personer som agerar i strid med dessa bestämmelser.

ARTIKEL 10 – INFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER

Enligt lag nr 78-17 Informatique et Libertés av den 6 januari 1978 erinras det om att de personuppgifter som begärs från kunden är nödvändiga för att placera och behandla hans beställning. Dessa uppgifter kommuniceras till säljarna så att de kan fortsätta med genomförandet av kontraktet och leveransen av beställningar. De får under inga omständigheter användas för andra ändamål, förutom med kundens uttryckliga samtycke.

Beroende på de val som kunden gör när han skapar eller konsulterar sitt kundkonto kan kunden få erbjudanden från TESLAPIMP, dess tjänsteleverantörer och partners.

Säljaren åtar sig att säkerställa säkerheten för de personuppgifter som den behåller i syfte att utföra och spåra beställningar.

Behandlingen av information som kommuniceras via TESLAPIMP-webbplatsen uppfyller de rättsliga kraven för skydd av personuppgifter, det informationssystem som används för att säkerställa optimalt skydd av dessa uppgifter.

Kunden har, i enlighet med gällande nationella och europeiska bestämmelser, rätt till permanent åtkomst, ändring, rättelse och motstånd mot portabilitet och begränsning av behandling av alla sina personuppgifter genom att formulera en begäran som skickas per post till företaget TESLAPIMP 9 place broglie 67000 strasbourg, FRANKRIKE.

Kunden kan när som helst göra en begäran om att ändra de val som gjorts, antingen genom att gå till avsnittet “mitt konto ”  på webbplatsen.    https://www.teslapimp.com/ eller genom att göra en förfrågan via e-post till adressen contact@teslapimp.com.

 

ARTIKEL 11 – ANSVAR

Produkterna som erbjuds på www.teslapimp.com webbplats är anpassningsbara produkter och inte original. Det är kundens ansvar att kontrollera med de lokala myndigheterna möjligheterna att importera eller använda de produkter eller tjänster han avser att beställa. Alla produkter som presenteras är under licensavtal från produkttillverkaren om tillämpligt och är inte föremål för piratkopiering av upphovsrätt.

Säljaren strävar efter att så bra som möjligt, på produkternas tekniska datablad, presentera de väsentliga egenskaperna hos den senare. Informationen är den som ges av tillverkarna. Säljaren är inte på något sätt ansvarig för felaktiga uppgifter som överförs av dem. De fotografier och texter som återges och illustrerar de presenterade produkterna är inte avtalsenliga. Följaktligen gör www.teslapimp.com inget åtagande om frånvaron av fel i något av dessa fotografier eller texter.

TESLAPIMP gör inget åtagande om frånvaron av lagerbrist eller tillgängligheten av de produkter som visas på webbplatsen. TESLAPIMP kan inte hållas ansvarigt i händelse av force majeure, störningar eller total eller partiell strejk, särskilt av posttjänster och transportmedel och / eller kommunikationer, översvämning, brand.

TESLAPIMP kommer inte att ådra sig något ansvar för indirekta skador till följd av nuet, rörelseförlust, förlust av vinst, förlust av möjligheter, skador eller utgifter.

 

ARTIKEL 12 – OFÖRUTSEBARHET

Var och en av parterna förklarar sig uttryckligen avstå från bestämmelserna i artikel 1195 i civillagen och det system för oförutsebarhet som föreskrivs däri, och åtar sig att påta sig sina skyldigheter även om jämvikten i avtalet rubbas av omständigheter som inte kunde förutses när avtalet ingicks, även om genomförandet av dem skulle visa sig vara alltför betungande och bära alla ekonomiska och finansiella konsekvenser.

 

ARTIKEL 13 – FÖRHANDSINFORMATION

13-1 . Kundens acceptans

Det faktum att en fysisk (eller juridisk) person beställer på webbplatsen ” TESLAPIMP”   innebär fullständig efterlevnad och godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor, vilket uttryckligen erkänns av kunden, som särskilt avstår från att använda sig av något motsägelsefullt dokument som inte skulle kunna verkställas mot säljaren.

13-2 . Identifikation

Våra kontaktuppgifter är följande:

–  https://www.teslapimp.com/

TESLAPIMP
9 Place Broglie 67000 Strasbourg, FRANKRIKE

–  Aktiekapital: 100 €

–  RCS-nummer :

–  Momsregistreringsnummer

 

ARTIKEL 14 – PARTIELL OGILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser häri anses vara ogiltiga eller förklaras som sådana enligt en lag, en förordning eller ett slutligt beslut av en behörig domstol, kommer de andra bestämmelserna att behålla all sin kraft och omfattning.

 

ARTIKEL 15 – TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG JURISDIKTION

Dessa allmänna försäljningsvillkor omfattas av fransk lag.

Alla tvister löses direkt mellan kunden och säljaren, vid behov med hjälp av meddelandeverktyget som görs tillgängligt för dem på webbplatsen   “TESLAPIMP”.

Kunden har således möjlighet att rapportera till säljaren, på sitt personliga utrymme reserverat på webbplatsen “TESLAPIMP”,   eventuella klagomål, särskilt om att produkten inte har mottagits, dess bristande överensstämmelse med beställningen eller mottagandet av en skadad produkt.

Kunden och säljaren kommer att göra sitt bästa för att nå en vänskaplig lösning av tvisten. Beroende på fallet kommer den deklarerade tvisten att resultera antingen i retur av den beställda produkten eller i återbetalning, enligt de villkor som anges i dessa GTC.

Kunden informeras om att han under alla omständigheter kan tillgripa konventionell medling, särskilt med Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) eller med befintliga branschvisa medlingsorgan, och vars referenser finns på webbplatsen Internet TESLAPIMP eller någon alternativ tvistlösningsmetod (t.ex. förlikning) i händelse av tvist.

I enlighet med de regler som gäller för medling måste alla konsumenttvister överföras i förväg via det förfarande som avses ovan (föregående klagomål direkt till säljaren på webbplatsen   “TESLAPIMP”) innan någon begäran om medling görs.

 

TILLÄGG 1

BESTÄMMELSER OM RÄTTSLIGA GARANTIER

 

Artikel L217-4 i konsumentlagen

Artikel L217-5 i konsumentlagen

Artikel L217-12 i konsumentlagen

 Artikel L217-16 i konsumentlagen

Artikel 1641 i civillagen

Artikel 1648.1 i civillagen