ARTIKEL 1 – DOEL

De vennootschap TeslaPimp, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van € 100, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Straatsburg onder nummer RCS 913 190 955 met maatschappelijke zetel te:

8 place du Marché Neuf, 67000 straatsburg, FRANKRIJK

Wiens handelsnaam is: TeslaPimp

Hierna te noemen de ” Verkoper “,

Aan de ene kant,

En de natuurlijke of rechtspersoon, die handelingsbekwaam is om een overeenkomst te sluiten en die een of meer artikelen wil kopen, op de markt gebracht op de website die toegankelijk is vanaf het URL-adres https://teslapimp.com/.

Bovendien

Hierna te noemen de “Klant ” .

Hierna samen “de partijen ” of individueel   “de partij ” genoemd.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 113-3 van de Consumentenwet, worden deze algemene verkoopvoorwaarden onder de aandacht van de Klant gebracht bij het plaatsen van de bestelling. Elke bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die volledig afdwingbaar zijn tegenover de Klant.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website van het bedrijf TESLAPIMP op het volgende adres https://www.teslapimp.com/terms-of-service/.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) beschrijven de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand van producten, uitgevoerd via de website van het bedrijf TeslaPimp en definiëren de verplichtingen en rechten van de partijen in dit verband. Ze maken integraal deel uit van het contract tussen de klant en de verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De AV die van toepassing zijn op de aankoop van de Klant zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Wijzigingen in de AV zijn afdwingbaar tegen gebruikers van de website vanaf het moment dat ze online worden gezet en kunnen niet van toepassing zijn op eerder gesloten transacties.

ARTIKEL 2 –  KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

De producten die door TESLAPIMP worden verkocht, zijn die vermeld op de website   https://www.teslapimp.com/ op de dag van zijn consultatie door de klant.

Elk product is het onderwerp van een nauwkeurige beschrijving, waardoor de klant de belangrijkste kenmerken kent, waaronder fotografie, prijs, afmetingen, productcapaciteiten en beschikbare kleuren.

De keuze en aankoop van een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is verplicht om de beschrijving van elk product te raadplegen om de eigenschappen, de essentiële bijzonderheden en de levertijden te kennen.

De foto’s en afbeeldingen van de producten op de website zijn niet contractueel en kunnen minimale verschillen tussen het product en de illustratie bevatten, afhankelijk van de kleurresolutie van het computerscherm van de klant.

TESLAPIMP verbindt zich ertoe producten te leveren die voldoen aan de wettelijke en reglementaire veiligheids- en gezondheidsvereisten.

In overeenstemming met artikel L112-1 van de consumentenwet wordt de consument door middel van markering, etikettering, weergave of een ander passend proces geïnformeerd over de prijzen en speciale voorwaarden van de verkoop vóór het sluiten van de verkoopovereenkomst.

In ieder geval wordt het totale door de Klant verschuldigde bedrag vermeld op de pagina met de orderbevestiging. De verkoopprijs van het product is die welke van kracht is op de dag van de bestelling, deze is exclusief de extra gefactureerde verzendkosten. Deze eventuele kosten worden aan de Klant aangegeven tijdens het verkoopproces, en in ieder geval op het moment van bevestiging van de bestelling.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE ONLINE OVEREENKOMST

De Klant kan bestellen op de website   https://www.teslapimp.com/ die wordt uitgevoerd bij het bestellen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek, moet de Klant een reeks stappen volgen om het contract elektronisch te sluiten om zijn bestelling te plaatsen.

Zo heeft de Klant informatie over de essentiële kenmerken van het Product, de keuze van het Product en, indien nodig, de opties ervan.

Hij zal zijn essentiële contactgegevens vermelden (identificatie, e-mail, adres …); en zal deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken.

Alvorens verder te gaan met de bevestiging ervan, heeft de Klant de mogelijkheid om eventuele fouten in de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren, of om zijn bestelling te annuleren.  Het is zijn verantwoordelijkheid om de juistheid van de bestelling te controleren en om eventuele fouten onmiddellijk te melden en / of te corrigeren.

De bevestiging van de bestelling door de Klant houdt de registratie ervan door de Verkoper in.  De instructies voor betaling en betaling van de producten worden dan gevolgd. Elke bestelling wordt pas in overweging genomen na acceptatie van de betaling.

Na deze stappen ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging dat de bestelling in aanmerking is genomen door de Verkoper, die echter alleen zal worden gevalideerd en verwerkt onder voorbehoud van de bijbehorende betaling.

Eenmaal bevestigd en aanvaard door de Verkoper, onder de hierboven beschreven voorwaarden, is de bestelling niet wijzigbaar of annuleerbaar, behalve in het geval van de uitoefening van het herroepingsrecht of overmacht.

Bij gebreke van bevestiging van de bestelling door de Verkoper, is elk van de partijen ontheven van zijn verplichtingen. De bankrekening van de Klant wordt niet gedebiteerd. Als de bestelling betrekking heeft op meerdere producten, komt alleen de verkoop van producten waarvan de bestelling niet door de verkoper is geaccepteerd, niet tot stand.

In geval van niet-ontvangst van de bevestiging, moet de Klant de SPAM en zijn e-mailadres controleren.

De taal die wordt voorgesteld voor het sluiten van de overeenkomst is de Franse taal.

De Verkoper verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden te honoreren.

Bij gebrek aan beschikbaarheid van het artikel, zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en zal hij de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te annuleren en te worden terugbetaald, met dien verstande dat voor elke annulering van een artikel dat specifiek is voor een voertuig en / of op bestelling wordt gemaakt, een vermindering zal worden verwacht.

In geval van een definitief voorraadtekort kan TESLAPIMP de bestelling annuleren en de klant de bedragen terugbetalen die hij heeft betaald, of het niet-beschikbare artikel vervangen door een ander, met vergelijkbare kenmerken en gelijkwaardige of superieure kwaliteit, tegen een prijs die gelijk is aan of lager is.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een Klant te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, te kwader trouw of om een legitieme reden, zoals het uitblijven van volledige of gedeeltelijke betaling van een eerdere bestelling of waarmee een betalingsgeschil aan de gang zou zijn.

De professionele en commerciële regels waaraan de aanbieder zich wil onderwerpen, zijn beschikbaar in de sectie “AV” van deze AV, beschikbaar op de website van de Verkoper op het volgende adres: https://www.teslapimp.com/terms-of-service/.

De archivering van communicatie, de bestelling, de details van de bestelling en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze informatie kan worden overgelegd als bewijs van het contract.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

De producten worden geleverd tegen de prijzen die vrij worden vastgesteld door de verkoper die op het productbeschrijvingsblad staat.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De bestelde producten worden gefactureerd tegen de tarieven die van kracht zijn op het moment van registratie van de bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

De prijzen vermeld op de productfiches zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief alle belastingen, exclusief leveringskosten, die de verantwoordelijkheid van de klant zijn.

De totale prijs vermeld in de orderbevestiging omvat de prijs van de producten, handlingkosten en verzendkosten (exclusief eventuele douanekosten voor levering buiten Frankrijk). Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en aan de Klant gegeven bij levering van de bestelde producten.

Elke wijziging in het toepasselijke wettelijke btw-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen van de artikelen, op de datum voorzien in het uitvoeringsbesluit.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typografische fouten.
De prijzen van de producten voor de DOM-TOM, Zwitserland en andere landen buiten de EU zijn exclusief belastingen aangegeven.

Bestellingen geplaatst op de website https://www.teslapimp.com, bestemd voor Frankrijk buiten het moederland, zijn belastingvrij en zijn onderworpen aan belastingen en douanerechten. De Klant is verplicht zich op de hoogte te stellen van eventuele douanerechten en eventuele kosten die van toepassing zijn op zijn situatie in geval van een bestelling. Deze douanerechten en kosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

Volledige betaling dient te geschieden bij bestelling. Op geen enkel moment kunnen de betaalde bedragen worden beschouwd als deposito’s of deposito’s.

De betaling van de bestelling gebeurt:

– Met creditcard

De klant vermeldt het nummer op de voorkant van zijn kaart, de vervaldatum van zijn kaart, het cryptogram op de achterkant van zijn kaart (laatste 3 cijfers) en de naam van de kaarthouder. De mededeling door de klant van zijn creditcardnummer is een machtiging voor het bedrijf TESLAPIMP om het bedrag van de bestelde artikelen van zijn rekening te debiteren. Transacties op de website   https://www.teslapimp.com worden beschermd door het universele SSL (Secure Socket Layer) encryptiesysteem. De bankgegevens van de klant zijn alleen bekend bij de bankinstelling in samenwerking met TeslaPimp en gaan niet via de webserver van de site: https://www.teslapimp.com.

Betaling met creditcard is onherroepelijk, behalve in geval van frauduleus gebruik van de kaart. In dit geval kan de Klant de annulering van de betaling en de terugbetaling van de overeenkomstige bedragen vragen.

– Via overschrijving.

Pas na ontvangst van de overdracht is de bestelling definitief en verwerkt door de verkoper. De deadline voor ontvangst van de betaling is 4 tot 5 dagen, afhankelijk van de banken.

 

Volgens de wet n ° 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978 heeft de Klant te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonsgegevens door een schriftelijk verzoek te formuleren aan de Vennootschap FIA NET SA – Service Informatique et Libertés – Verwerking n ° 773061 en n ° 1080905 – 15, rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIJS.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSVOORWAARDEN

  1. a)    Leveringsmethoden

De Klant wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de Verkoper de leveringen kan toevertrouwen aan derden van zijn keuze.

De bestelde producten worden verzonden naar het afleveradres dat door de Klant is opgegeven bij het bestellen, op voorwaarde dat het is opgenomen in de geautoriseerde leveringsgebieden, gespecificeerd in de verkoopaanbieding. Met het oog op een goede uitvoering van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe zijn waarheidsgetrouwe identificatie-elementen te verstrekken.

De informatie die door de klant wordt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling, bindt deze laatste: in geval van een fout in de bewoordingen van de gegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren, noch voor fouten of vertragingen in de levering en herleveringskosten.

In het geval dat een onjuist adres aan ons is opgegeven en als we moeten doorgaan met het opnieuw verzenden van de bestelling naar een nieuw adres, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant, gefactureerd en verschuldigd vóór de terugzending.

  1. b)    Levertijden

TESLAPIMP verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de producten te leveren binnen de op de site aangegeven termijn vanaf de ontvangst van de betaling ; met dien verstande dat deze termijn als indicatie wordt meegedeeld.

Als de producten niet binnen acht (8) dagen na de indicatieve datum van levering zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of het feit van de klant, kan de verkoop worden geannuleerd op schriftelijk verzoek van de klant onder de voorwaarden bepaald in artikelen L.216-2 en volgende van de consumentenwet.

De door de Klant betaalde bedragen zullen dan uiterlijk veertien (14) dagen na de beëindiging van het contract aan hem worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

Ongeacht de datum van eigendomsoverdracht van de producten, zal de overdracht van de risico’s van verlies en verslechtering die daarmee verband houden, pas worden gerealiseerd op het moment dat de Klant de producten fysiek in bezit neemt. De producten reizen dus op risico en risico van verkoper.

Bij levering verplicht de verkoper de klant om de staat van het geleverde product vast te leggen voordat hij de ontvangstbevestiging van het pakket ondertekent. Als hij afwijkingen vaststelt, moet hij de levering van het product weigeren of handgeschreven, nauwkeurige en gedateerde reserveringen maken. In geval van afwezigheid van de ontvanger tijdens de levering, moet het product worden afgehaald op het adres en volgens de modaliteiten aangegeven door de vervoerder.

In geval van niet-herroeping binnen de door de vervoerder gestelde termijnen, worden de producten teruggestuurd naar het volgende adres:

TESLAPIMP
9 place broglie 67000 straatsburg, FRANKRIJK

In het specifieke geval van retourzendingen van niet-opgeëiste pakketten, onjuist adres en NPAI, zal TESLAPIMP een e-mail naar de klant sturen bij het retourneren van pakketten.

Zonder reactie van de klant wordt het pakket binnen 2 (twee) maanden na de retournering van het pakket beschouwd als eigendom van TESLAPIMP.

  1. c) Verloren of beschadigd  pakket:

In geval van levering van een pakket dat duidelijk en zichtbaar beschadigd is, is het aan de Klant om het te weigeren om te genieten van de garantie die door de vervoerder wordt aangeboden. De klant moet de verkoper ook binnen 72 uur op de hoogte stellen, zodat een nieuw pakket voor hem wordt voorbereid en vervolgens wordt verzonden na ontvangst van het beschadigde pakket in ruil.

Evenzo moet de klant elk onvolledig pakket of met beschadigde voorwerpen weigeren, met uitzondering van gedeeltelijke levering (aangegeven per e-mail). Overeenkomstig artikel L133-3 van het Wetboek van Koophandel vernietigt de ontvangst van de vervoerde voorwerpen immers elke vordering tegen de vervoerder wegens beschadiging of gedeeltelijk verlies indien de geadresseerde binnen drie dagen, met uitzondering van feestdagen, volgend op die van deze ontvangst, de vervoerder niet per aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht van zijn gemotiveerde protest. Als deze formaliteit niet wordt uitgevoerd, kan de klant niet worden gecompenseerd.

Bij levering moet schadevergoeding, verlies van inhoud het onderwerp zijn van schriftelijke, nauwkeurige, volledige, gedateerde en ondertekende reserveringen van de kant van de ontvanger.

Wanneer een pakket door de vervoerder als afgeleverd wordt verklaard (handtekening op de strook van de vervoerder) en deze levering wordt bevestigd door de postbode (beëdigd agent), kan geen enkele claim voor niet-ontvangst door TESLAPIMP in aanmerking worden genomen.

Het is aan de klant om een klacht in te dienen tegen de ondertekenaar van de factuur van de vervoerder bij de rijkswacht, om een tegenonderzoek met de vervoerder door in dit geval een kopie van de klacht te verstrekken, evenals een verklaring op erewoord van de ontvanger van de levering (die in overeenstemming moet zijn met die vermeld in de bestelling). Het is het resultaat van dit tegenonderzoek door de vervoerder en de rijkswacht die zullen beslissen over de voortzetting van het dossier.

Wanneer uw pakket is verzonden, de site www.teslapimp.com/ stuurt u het trackingnummer van uw bestelling, het is aan de klant die deze e-mail ontvangt om zijn pakket te volgen en TESLAPIMP op de hoogte te stellen van elke afwijking in de levering binnen 72 uur na de vermelding “pakket afgeleverd” op de website van de vervoerder. Na deze periode kan geen enkele claim in aanmerking worden genomen.

TESLAPIMP herinnert eraan dat artikel 441-7 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het strafbaar is met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro het feit :

  • Het afgeven van een attest of certificaat waarin materieel onjuiste feiten  worden vermeld;
  • Het vervalsen van een attest of certificaat dat oorspronkelijk oprecht  is;
  • Gebruik maken van een onnauwkeurig of vervalst attest of certificaat.

De straffen worden verhoogd tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro wanneer het delict wordt gepleegd met het oog op het schaden van de schatkist of het vermogen van anderen.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de Klant het recht om zich binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van zijn bestelling terug te trekken, zonder redenen te hoeven rechtvaardigen of een boete voor omruiling of terugbetaling te betalen, op voorwaarde dat de producten worden geretourneerd in hun originele verpakking en in perfecte staat.

Om deze herroepingstermijn te respecteren, moet de Klant zijn mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzenden.

Retourzendingen moeten in hun originele staat en volledig worden gedaan (verpakking, accessoires, instructies …) waardoor ze in nieuwstaat weer op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met het bedrijf, per e-mail op het volgende adres   contact@teslapimp.com en door het volgende  formulier in te vullen: https://teslapimp.com/refund_returns/. Elke retourzending zonder onze voorafgaande toestemming zal worden geweigerd.

Artikelen die onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild worden geretourneerd, worden niet teruggenomen.

In geval van herroeping blijven de kosten die voortvloeien uit de levering van de geretourneerde producten de verantwoordelijkheid van de Klant. Bij ontvangst van de producten in ruil daarvoor vindt de terugbetaling plaats met behulp van het betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant en de Verkoper uitdrukkelijk een ander middel overeenkomen; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen voor de Klant, met uitzondering van het product op bestelling.

De producten moeten zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping worden teruggestuurd naar het volgende  adres:

TESLAPIMP
9 place broglie 67000 straatsburg, FRANKRIJK

De klant zal geen gebruik kunnen maken van voormelde garantie in de volgende gevallen:

– De bestelling en verkoop van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd, zoals voertuigspecifieke producten (filtratie, velg …)

– Artikelen bestemd voor wedstrijden en elektronische apparatuur.

– Smeermiddelen, ampullen en spuitbussen.

– Producten waarvan de verpakking beschadigd is, krijgen een korting op de waarde van het product en er wordt een creditnota opgesteld.

 

De koper kan zijn bereidheid om zijn bestelling te annuleren per e-mail aangeven voordat hij deze verzendt.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met het bedrijf, per e-mail op het volgende adres   contact@teslapimp.com en door het volgende  formulier in te vullen: https://teslapimp.com/refund_returns/.

De verkoper is verplicht om het volledige bedrag van de bestelling zonder onnodige vertraging terug te betalen en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om zich terug te trekken.

 

ARTIKEL 8 – GARANTIES

De door de verkoper geleverde producten profiteren automatisch en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke  bepalingen:

– De garantie van overeenstemming, voor producten die kennelijk defect, beschadigd of beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de bestelling ;

– De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ongeschikt maakt voor gebruik, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten waarnaar hieronder wordt verwezen.

Als onderdeel van de wettelijke garantie van conformiteit heeft de Klant een termijn van één jaar vanaf de levering van het goed om op te treden tegen de Verkoper. De Klant kan kiezen tussen de reparatie of vervanging van het bestelde product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Consumentenwet.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken uit te voeren in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dit geval kan hij kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk  Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper op de hoogte brengen van de non-conformiteit van de producten of de ontdekking van verborgen gebreken binnen de hierboven vermelde termijnen,  door een schriftelijke klacht op het volgende adres:

TESLAPIMP
9 place broglie 67000 straatsburg, FRANKRIJK

*De garantie varieert afhankelijk van de fabrikant, neem voor meer informatie contact op met onze technici.

Voor de uitvoering van de garantie moet de Klant het product in de originele verpakking en in de staat, met alle bijbehorende documenten, op zijn kosten terugsturen naar het volgende adres, met het origineel van de factuur:

TESLAPIMP
9 place broglie 67000 straatsburg, FRANKRIJK

Na ontvangst van het niet-conforme product zal de verkoper de prijs van het product aan de klant terugbetalen van alle betaalde bedragen, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om zich terug te trekken; met dien verstande dat de verkoper het recht heeft om de terugbetaling uit te stellen tot het herstel van de producten of totdat de consument het bewijs van verzending van deze goederen heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is.

De verkoper kan ook, in plaats van de bovengenoemde terugbetaling, op zijn kosten het oorspronkelijk bestelde product door een identiek product retourneren.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende  gevallen:

– Niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen aan de Klant is om te controleren,

– In geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.

 

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site   https://www.teslapimp.com/ zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de Verkoper. Niemand is toegestaan om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren of te gebruiken voor welk doel dan ook, op welk medium dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. https://www.teslapimp.com/, visueel of tekst.

Alle teksten, opmerkingen, afbeeldingen en foto’s van producten die op de website worden gereproduceerd https://www.teslapimp.com/, zijn het exclusieve eigendom van TESLAPIMP en zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming.

Elke reproductie, zelfs geautomatiseerd, van de presentatiepagina’s van de producten of andere pagina’s van de site, voor commerciële doeleinden, is verboden.

Dus, in overeenstemming met de bepalingen van de Code voor intellectuele eigendom, is alleen het gebruik van teksten, opmerkingen en afbeeldingen voor privégebruik toegestaan.
Elk ander gebruik vormt een daad van namaak. TESLAPIMP behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om haar rechten te garanderen tegen alle personen die in strijd met deze bepalingen handelen.

ARTIKEL 10 – INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wet n ° 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978, wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die van de Klant worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor het plaatsen en verwerken van zijn bestelling. Deze gegevens worden aan de verkopers meegedeeld om hen in staat te stellen door te gaan met de uitvoering van het contract en de verzending van bestellingen. Ze mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

Afhankelijk van de keuzes die de Klant maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn Klantaccount, kan de Klant aanbiedingen ontvangen van TESLAPIMP, zijn dienstverleners en partners.

De Verkoper verbindt zich ertoe de veiligheid te verzekeren van de persoonsgegevens die hij bewaart met het oog op het uitvoeren en opvolgen van bestellingen.

De verwerking van informatie die via de TESLAPIMP-website wordt gecommuniceerd, voldoet aan de wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens, het gebruikte informatiesysteem zorgt voor een optimale bescherming van deze gegevens.

De Klant heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet tegen overdraagbaarheid en beperking van de verwerking, op al zijn persoonsgegevens door het formuleren van een verzoek dat per post naar het Bedrijf wordt verzonden TESLAPIMP 9 place broglie 67000 straatsburg, FRANKRIJK.

De Klant kan op elk moment een verzoek indienen om de gemaakte keuzes te wijzigen, hetzij door naar de sectie “mijn account ”  op de website te gaan.    https://www.teslapimp.com/ of door een verzoek per e-mail te doen aan het adres contact@teslapimp.com.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

De producten die op de www.teslapimp.com site worden aangeboden, zijn aanpasbare producten en niet origineel. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die hij van plan is te bestellen te importeren of te gebruiken. Alle gepresenteerde producten vallen onder de licentieovereenkomst van de fabrikant van het product, indien van toepassing, en zijn niet onderhevig aan auteursrechtpiraterij.

De verkoper streeft ernaar om zo goed mogelijk op de technische fiches van de producten de essentiële kenmerken van deze laatste weer te geven. De informatie is die van de fabrikanten. De verkoper is op geen enkele manier verantwoordelijk voor foutieve gegevens die door hem worden verzonden. De foto’s en teksten die worden gereproduceerd en de gepresenteerde producten illustreren, zijn niet contractueel. Bijgevolg gaat www.teslapimp.com geen toezeggingen met betrekking tot de afwezigheid van fouten in een van deze foto’s of teksten.

TESLAPIMP doet geen toezeggingen met betrekking tot de afwezigheid van voorraadtekort of de beschikbaarheid van het (de) product(en) dat (die) op de site verschijnt. TESLAPIMP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

TESLAPIMP is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van het heden, bedrijfsverlies, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten.

 

ARTIKEL 12 – ONVOORZIENBAARHEID

Elk van de partijen verklaart uitdrukkelijk afstand te doen van de bepalingen van artikel 1195 van het burgerlijk wetboek en het daarin voorziene stelsel van onvoorzienbaarheid, en zich ertoe te verbinden haar verplichtingen na te komen, zelfs indien het contractuele evenwicht wordt verstoord door omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren, zelfs indien de uitvoering ervan buitensporig bezwarend zou blijken te zijn en alle economische en financiële gevolgen te dragen.

 

ARTIKEL 13 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE

13-1 . Klantacceptatie

Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) bestelt op de “TESLAPIMP”  -website impliceert de volledige naleving en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afziet van het gebruik van elk tegenstrijdig document dat niet afdwingbaar zou zijn tegen de  Verkoper.

13-2 . Identificatie

Onze contactgegevens zijn als volgt:

–  https://www.teslapimp.com/

TESLAPIMP
9 place broglie 67000 straatsburg, FRANKRIJK

–  Maatschappelijk kapitaal: 100 €

–  RCS  nummer:

–  BTW-nummer

 

ARTIKEL 14 – GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen hiervan nietig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Alle geschillen worden rechtstreeks tussen de Klant en de Verkoper beslecht, indien nodig met behulp van de berichtentool die hen ter beschikking wordt gesteld op de website   “TESLAPIMP”.

De Klant heeft dus de mogelijkheid om aan de Verkoper, op zijn persoonlijke ruimte gereserveerd op de website   “TESLAPIMP”, elke klacht te melden, met betrekking tot, in het bijzonder, de niet-ontvangst van het Product, de niet-conformiteit met de bestelling of de ontvangst van een beschadigd Product.

De Klant en de Verkoper zullen hun uiterste best doen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Afhankelijk van het geval zal het aangegeven geschil resulteren in de teruggave van het bestelde Product of in een terugbetaling, onder de voorwaarden gespecificeerd in deze AV.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in elk geval zijn toevlucht kan nemen tot conventionele bemiddeling, in het bijzonder met de Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) of met bestaande sectorale bemiddelingsorganen, waarvan de referenties op de site voorkomen Internet TESLAPIMP of een alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bijv. bemiddeling) in geval van een geschil.

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op bemiddeling, moet elk consumentengeschil vooraf worden ingediend via de hierboven vermelde procedure (voorafgaande klacht rechtstreeks ingediend bij de verkoper op de website   “TESLAPIMP”) vóór elk verzoek om bemiddeling.

 

AANHANGSEL 1

BEPALINGEN BETREFFENDE WETTELIJKE WAARBORGEN

 

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

Artikel L217-5 van de Consumentenwet

Artikel L217-12 van de Consumentenwet

 Artikel L217-16 van de Consumentenwet

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek